Algemene voorwaarden Design en Media - Designenmedia.nl

AV Drukwerk & Grafisch ontwerp

Design & Media staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede, Oost Nederland onder nummer; 08153906.

Artikel 1. Definities

 1. Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Design & Media. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Design & Media en op alle overeenkomsten tussen de klant en Design & Media. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en Design & Media komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Design & Media, maar pas doordat Design & Media de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van Design & Media zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

Artikel 4. Annulering

 1. Wil de klant de met Design & Media gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Design & Media een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Design & Media schriftelijk is bevestigd. De kosten die in de tussentijd zijn gemaakt worden wel in rekening gebracht.

Artikel 5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en website en verantwoordelijkheid daarvoor

 1. De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papierwaaier toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papierwaaier te hebben gekregen, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.
 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Design & Media de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Design & Media. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die vermeld word door Design & Media. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Design & Media niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Design & Media heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 3. De klant kan ervoor kiezen dat Design & Media een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“bestandscontrole”). In dat geval gaat Design & Media na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Design & Media de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Design & Media beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.
 4. De klant houdt rekening met het feit dat kleuren van drukwerkproducten en opmaakbestanden zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking in geval van “bestandscontrole”: met het bestand zoals door Design & Media ontvangen en in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website van de Vereniging van Papiergroothandelaren en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 6. Prijs, betaling

 1. Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging of overeengekomen. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
 2. Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Design & Media kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum met een verhoging van 7,50 administratiekosten. Design & Media kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Design & Media (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zalgeschieden.
 3. Word de betalingtermijn overschreden dan worden er administratiekosten berekend van 7,50 euro voor het verzenden van een betalingsherinnering.
 4. Bij overschrijding van de 3de betalingsherinnering is de klant automatisch in gebreke. Design & Media geeft dan een aanspraak op een incassoburo. De kosten hiervoor bedragen worden doorberekend aan de klant. Ook de daarbij gemoeide rente is voor de klant.

Artikel 7. Levering

 1. Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.30-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Design & Media. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
 2. De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Design & Media, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Design & Media alleen indien ze schriftelijk door Design & Media werden aangegaan.
 3. In de door Design & Media opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Design & Media. De levertijden die Design & Media opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Design & Media bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Design & Media die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.
 4. Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Design & Media de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Design & Media zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Design & Media zich van de goederen ontdoet.

Artikel 8. Waartoe de overeenkomst Design & Media verplicht, reclamatie

 1. Design & Media zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Design & Media staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Design & Media geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Design & Media heeft medegedeeld.
 2. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
 3. De klant zal binnen vijf dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Design & Media te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Design & Media doorgeven. De klant kan niet meer reclameren als 1 week is verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 50 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Design & Media met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.
 4. Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft Design & Media het recht om de klacht af te wijzen en is Design & Media niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
 5. Als Design & Media de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Design & Media het betreffende drukwerk aan Design & Media retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Design & Media. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens Design & Media terecht was of niet.
 6. De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant niet normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
 7. Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Design & Media de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Design & Media, kan Design & Media kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid van Design & Media

 1. De aansprakelijkheid van Design & Media in verband met de levering van drukwerk aan de klant zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
 2. In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7 maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Design & Media.
 3. Design & Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Design & Media is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
 4. De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Design & Media, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Design & Media.
 5. Design & Media is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Design & Media is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
 6. De klant zal Design & Media vrijwaren en schadeloosstellen, als Design & Media wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk, in de verhouding tussen de klant en Design & Media, niet voor rekening of risico van Design & Media komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Design & Media blijft eigenaar van geleverde diensten en producten totdat de klant alle verplichtingen jegens Design & Media heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan de diensten en producten, waarvan de eigendom door Design & Media wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

Artikel 11. Inbreuk op rechten van derden

 1. De klant staat er jegens Design & Media voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Design & Media alle schade en nadeel die Design & Media lijdt indien en doordat het door Design & Media geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Design & Media tegen aanspraken van derden op dit punt. Design & Media heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

Artikel 12. Overmacht

 1. Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Design & Media in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transport-mogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Design & Media indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Design & Media.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.
#wijleverenmooiwerk

Wil je ook trots zijn op je onderneming? Dat willen wij ook voor jouw! Laat je daarom door ons adviseren en begeleiden zodat jij trots kan zijn op datgene waar jij het voor doet. Ook zoals alle andere 400+ klanten onze dienstverlening ervaren? Je krijgt echt geen spijt!