Privacy verklaring - Designenmedia.nl

Privacy verklaring

Design & Media verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Design & Media wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Design & Media (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (domeinnaamregistratie, hostingpakketten en dienstverlenende werkzaamheden zoals het verwerken van diverse digitale aanvragen/formulieren, het versturen van zowel offertes als facturen) en bij een bezoek aan onze website.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Design & Media?

Design & Media verzamelt contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt. Als je gebruik maakt van onze helpdesk hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Design & Media, kan Design & Media aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Design & Media verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling (offertes en factuur), de aanvraag van een domeinnaam, het kunnen afleveren van een levering, verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-commerce,  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Ook heeft Design & Media gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Wanneer de kosten van een product of dienst wordt opgevraagd dan zal er een offerte- en factuurnummer gekoppeld worden aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Design & Media slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Design & Media maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren.

Derde ontvangers / Sub-verwerkers

Design & Media maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een dienst vervult Design & Media een rol als tussenpersoon (verwerker). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals Totaaldomein B.V. gevestigd in Lelystad, Transip B.V. gevestigd in Leiden, Antagonist B.V. gevestigd in Enschede. De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Design & Media je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven. Ook bij het bestellen van drukwerk zullen je gegevens worden doorgegeven aan Helloprint B.V. gevestigd in Rotterdam, Drukwerkdeal B.V. te Deventer, Flyeralarm B.V. gevestigd in Maastricht, Onlineprinters GmbH gevestigd in Neustadt om het product te kunnen afleveren op locatie.

Binnen de klantenkring van Design & Media worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van één van onze opdrachtgevers, dan verwerken wij uw persoongegevens uitsluitend op verzoek en verantwoording voor onze opdrachtgevers. Design & Media verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Design & Media het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Design & Media onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Design & Media gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Design & Media vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Heb je hier vragen over? Dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via info@designenmedia.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Design & Media niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

Design & Media schakelt bij de uitvoering van haar diensten derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@designenmedia.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Design & Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Design & Media gevestigd te Oldenzaal, kantoorhoudende te (7576 VC) Oldenzaal aan het Zandhorstlaan 187, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 08153906.

#wijleverenmooiwerk

Wil je ook trots zijn op je onderneming? Dat willen wij ook voor jouw! Laat je daarom door ons adviseren en begeleiden zodat jij trots kan zijn op datgene waar jij het voor doet. Ook zoals alle andere 400+ klanten onze dienstverlening ervaren? Je krijgt echt geen spijt!